STRUČNA VEĆA

TIMOVI PO OBLASTIMA

TIMOVI OD OPŠTEG ZNAČAJA

STRUČNA VEĆA

Zajednički poslovi i sadržaji rada stručnih veća  su sledeći:

  1. podela predmeta na nastavnike i planiranje gradiva,
  2. planiranje rada sekcija i druga zaduženja u okviru godišnjeg fonda sati, dodatne i dopunske nastave,
  3. evidentiranje učenika IV razreda za izbor predmeta za maturski ispit,
  4. predlog tema za maturski rad
  5. analiza uspeha učenika
  6. učešće profesora na stručnim seminarima,
  7. analiza realizacije planova rada.

Nosioci poslova su rukovodioci aktiva stručnh veća.